Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

09 September 2009

EKUINAS-jaminan ekonomi org Melayu

1. Idea oleh PM Dato' Seri Najib Tun Razak dan diumumkan pd 30 Jun 2009
2. Ekuinas: Ekuiti Nasional Berhad. Diperbadankan pd 1 September 2009 adalah tabung persendirian (private equity funds) yg bertujuan untuk menjamin penyertaan bumiputera secara sama rata, berkesan dan berterusan serta berkesan melalui proses perniagaan yg telus dan mesra.3 Ogos - Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan pelantikan Tan Sri Raja Arshad Raja Tun Uda sebagai Pengerusi Ekuiti Nasional Berhad (Ekuinas) dan Abdul Rahman Ahmad bagi jawatan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Ekuinas berkuat kuasa 1 September ini.
3. penubuhan Ekuinas sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan persaingan ekonomi negara dan pada masa sama mengekalkan komitmen kerajaan dalam memastikan pembabitan bumiputera secara berterusan, bermakna serta berkesan menerusi perkongsian tulen dan meritokrasi.

Turut dilantik ialah Datuk Azman Yahya, Tan Sri Mohamed Jawhar Hassan dan Datuk Noriyah Ahmad sebagai ahli Lembaga Pengarah Ekuinas

Berikut adalah persoalan2 tentang Ekuinas (dipetik dr www.epu.gov.my)
Berapakah jumlah dana permulaan yang diperuntukkan kepada EKUINAS?Kerajaan akan menyediakan peruntukan sebanyak RM500 juta dalam tempoh terdekat sebagai dana permulaan bagi EKUINAS. Jumlah iniakan dipertingkatkan dari semasa ke semasa sehingga RM10 bilion.Dari mana peruntukan diperolehi?
Sumbangan Kerajaan untuk EKUINAS akan disalurkan daripada danayang disatukan, iaitu Peruntukan Kerajaan Persekutuan. Walaubagaimanapun, dana yang akan dilaburkan di dalam syarikat sasaranakan diperolehi secara bersama daripada EKUINAS dan dana sektorswasta

Adakah EKUINAS dan garis panduan pelaburan baru ini dianggap sebagaimodel ekonomi baru yang dapat mencapai pertumbuhan denganpengagihan?
Kerajaan dalam proses menyediakan satu model ekonomi baru secara menyeluruh bagi menghadapi perkembangan global dan cabaran masa depan. Kelonggaran garis panduan pelaburan dan penubuhan EKUINAS merupakan sebahagian daripada model ekonomi baru tersebut. Ianya dirangka bagi menangani isu pengagihan dan memastikan pencapaian matlamat pertumbuhan yang tinggi serta penyertaan Bumiputera secara berkesan, dalam konteks persekitaran yang mesra pasaran serta meritokrasi.

Apakah perbezaan EKUINAS dengan institusi lain seperti PNB?PNB akan membuat pelaburan dalam syarikat‐syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia manakala EKUINAS akan memberitumpuan kepada syarikat yang mempunyai potensi pertumbuhanyang tinggi tetapi belum disenaraikan di Bursa Malaysia.
Adakah EKUINAS akan fokus atau menumpukan hanya kepada sektor‐sektor tertentu sahaja?
EKUINAS akan memberi tumpuan kepada pelaburan dalam sektor‐sektor strategik yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi,sektor‐sektor baru yang strategik dan mempunyai nilai tambah yangtinggi seperti pelancongan kesihatan, pendidikan, ICT serta minyakdan gas.

Bila sektor‐sektor lain akan diliberalisasikan?Sebelum Kerajaan mengambil keputusan sama ada untuk meliberalisasikan sector‐sektor lain, adalah wajar bagi Kerajaan untuk mengkaji terlebih dahulu keberkesanan pelaksanaan langkah‐langkah liberalisasi yang telah diambil bukan sahaja melalui kelonggaran garis panduan FIC bahkan juga langkah‐langkah

Bilakah garis panduan baru ini akan berkuatkuasa?30 Jun 2009
Penggunaan garis panduan baru ini hanya berkuatkuasa di Semenanjung sahaja atau termasuk di Sabah dan Sarawak?
Ianya berkuatkuasa di seluruh negara.

Adakah syarat 30% ekuiti Bumiputera masih wujud?
Secara prinsipnya sasaran 30% pemilikan dikekalkan tetapi diperingkat makro. Pemansuhan 30% yang dicadangkan hanya melibatkan pemilikan ekuiti di peringkat firma, kecuali bagi transaksiyang melibatkan pengurangan pemilikan hartanah Bumiputeradan/atau agensi Kerajaan. Pada masa hadapan, 30% pemilikan akandilihat dalam konteks makro terutama dalam sektor‐sektor strategik. Apa yang lebih penting adalah memastikan penyertaan Bumiputeradalam ekonomi dan pada masa yang sama instrumen yang digunakanadalah bersifat mesra pelabur dan tidak menghalang pertumbuhan.Langkah tersebut adalah merupakan pendekatan win‐win yang mana pemansuhan syarat ekuiti menghapuskan halangan kepadapertumbuhan dan penglibatan bukan Bumiputera manakalapewujudan EKUINAS memastikan penyertaan yang lebih berkesan dikalangan Bumiputera dalam ekonomi.
Tidak. Garis panduan FIC adalah berbeza dengan syarat penyenaraiansemasa yang dikenakan oleh Bursa Malaysia. Syarat 30% ekuitiBumiputera adalah syarat yang dikenakan dalam Garis Panduan FICdan pemansuhan Garis Panduan Perolehan KepentinganPenggabungan Dan Pengambil Alihan Oleh Kepentingan Tempatan Dan Asing menyebabkan syarat ekuiti tersebut tidak lagi terpakai.
Suruhanjaya Sekuriti pula mengenakan dua (2) syarat untuk tujuanpenyenaraian syarikat. Syarat pertama peruntukan 30% ekuitiBumiputera secara mandatori. Syarat kedua menyediakan 25% ekuiti secara tebaran awam yang mana 30% daripada peruntukan tersebutperlu ditawarkan kepada Bumiputera yang diiktiraf oleh KementerianPerdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). Cadangan liberalisasimenyebabkan syarat pertama tidak lagi terpakai manakala syarat kedua terus dikenakan tetapi kadar agihan yang ditetapkan telahditingkatkan daripada 30% kepada 50%.

Adakah pemansuhan syarat 30% ekuiti Bumiputera dalam garis panduanFIC akan melibatkan syarat‐syarat yang dikenakan oleh pengawal selia sektor?
Tidak. Syarat‐syarat yang dikenakan oleh pengawal selia sektor akandikekalkan. Ini bermakna, syarikat‐syarikat masih perlu mematuhi syarat ekuiti yang tetapkan oleh pengawal selia sektor yangmerupakan sebahagian daripada syarat‐syarat pengeluaran lesen dan permit.
Pada masa ini, selain daripada syarat 30% ekuiti Bumiputera dalamGaris Panduan FIC, terdapat beberapa pengawal selia sektor yangmengenakan syarat ekuiti ke atas permohonan yang diterimadaripada syarikat‐syarikat tempatan. Syarat‐syarat tersebut akan terus berkuatkuasa tertakluk kepada pertimbangan pengawal seliasektor.
Apakah nama dan peranan unit baru yang akan menggantikan FIC?
Satu unit khusus akan diwujudkan di UPE, JPM bagi menjalankantugas seperti berikut:
􀀑
Merangka dasar,strategi dan instrument baru untuk memastikan penyertaan berkesan Bumiputera dalam ekonomi
di peringkat makro terutamanya dalam sektor strategik;
􀀑
Menyelaras dan memantau pelaksanaan program dan garis panduan di peringkat sektor dengan kerjasama pengawal selia sektor dan agensi berkaitan untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera;pengawalselia sektor dan agensi berkaitan
􀀑
Memastikan merangka dasar penyertaan Bumiputera dan menetapkan
sasaran dan dijadikan sebagai petunjuk prestasi utama;
􀀑
Menyelaras dan memantau pelaksanaan program pembangunan modal insan bagi melahirkan profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya maju dan berdaya saing dalam pasaran global;
􀀑
Memproses perolehan hartanah yang melibatkan pengurangan hartanah milik kepentingan Bumiputera dan / atau agensi Kerajaan; dan profil
􀀑
Membangun data penyertaan Bumiputera melalui usahawan dan aktiviti mereka.

Syarat‐syarat yang telah dikenakan oleh FIC sebelum ini akan terbataldengan serta merta selepas pengumuman oleh YAB Perdana Menteridan Unit Perancang Ekonomi (UPE) Jabatan Perdana Menteri akanmemaklumkan kepada syarikat‐syarikat yang berkenaan mengenai pembatalan syarat tersebut.

Tiada ulasan: